Skip to content

CÁC LOẠI HẢI SẢN

Hướng dẫn người mua hải sản

Hướng dẫn người mua Động vật có vỏ Alaska

Dành cho các loài Động vật có vỏ Alaska, bao gồm thông tin kỹ thuật, chi tiết nghề cá, phương pháp đánh bắt và tổng quan về thực hành quản lý nghề cá có trách nhiệm. Để đặt mua ấn phẩm 24 trang, 8,5″ x 11″ này, vui lòng truy cập danh mục trực tuyến của chúng tôi.

Hướng dẫn người mua Cá Hồi Alaska

Hướng dẫn người mua cá hồi đầu tiên dành riêng cho cá hồi Alaska. Nó bao gồm thông tin kỹ thuật về các sản phẩm cá hồi và thông tin chung về quản lý cá hồi của Alaska và môi trường. Để đặt ấn phẩm màu 22 trang này, vui lòng truy cập danh mục trực tuyến của chúng tôi.

Hướng dẫn người mua cá thịt trắng Alaska

Hướng dẫn người mua dài 22 trang, bốn màu toàn diện dành cho các loài Cá thịt trắng Alaska, bao gồm thông tin kỹ thuật về các sản phẩm Cá thịt trắng và thông tin chung về quản lý Cá thịt trắng của Alaska và môi trường. Để đặt ấn phẩm này, vui lòng truy cập danh mục trực tuyến của chúng tôi.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.