Skip to content

Chứng nhận

Theo dõi hải sản của bạn từ nghề cá đến đĩa ăn

Resource Utilization 21Chứng nhận cung cấp xác minh về quản lý nghề cá có trách nhiệm và quản trị mạnh mẽ.
Chứng nhận đo lường tiêu chuẩn thực hành tốt nhất về cách thức quản lý bền vững nghề cá và cung cấp mức độ đảm bảo cao rằng hải sản bạn mua được xác minh là bền vững và có trách nhiệm, được thu hoạch hợp pháp và có thể truy xuất nguồn gốc.

Alaska Seafood được chứng nhận bởi cả Alaska RFM & MSC

Cả hai chương trình Quản lý nghề cá có trách nhiệm của Alaska (RFM)Hội đồng quản lý biển (MSC) đều được đánh giá theo Sáng kiến thủy sản bền vững toàn cầu (GSSI) và phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). tập hợp toàn diện các tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tốt nhất cho nghề cá hoang dã.

Alaska RFM cung cấp các tiêu chuẩn đáng tin cậy để đánh bắt bền vững và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng. Cho dù bạn là người mua, người tiêu dùng, tổ chức phi chính phủ hay các bên liên quan khác, hải sản từ nghề cá được chứng nhận RFM của Alaska cung cấp sự đảm bảo bằng văn bản của bên thứ ba về các chính sách tìm nguồn cung ứng hải sản có trách nhiệm và không tính phí cấp phép logo.

Certification 02

Chuỗi

Truy xuất nguồn gốc là một phần quan trọng của các chương trình chứng nhận bền vững như Quản lý nghề cá có trách nhiệm (RFM)Hội đồng quản lý biển (MSC). Một thành phần quan trọng của các chương trình này là tiêu chuẩn ‘Chuỗi hành trình sản phẩm’, đảm bảo rằng cá đến từ một nghề cá bền vững có thể được truy xuất nguồn gốc qua từng bước trong chuỗi cung ứng.

Certification 03

Truy xuất nguồn gốc, ưu tiên của Alaska

Một khuôn khổ toàn diện về các công cụ truy xuất nguồn gốc, chẳng hạn như số lô hoặc mã vạch, giúp các công ty theo dõi các sản phẩm thủy sản khi chúng được cập bến, tiếp nhận, chế biến, dán nhãn và vận chuyển. Những công cụ này đảm bảo kiểm tra chất lượng, cung cấp hồ sơ lưu trữ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và ghi lại quá trình thay đổi cá/động vật có vỏ thành các sản phẩm hải sản ở mỗi bước. Tất cả các nhà cung cấp hải sản Alaska phải tuân thủ các yêu cầu truy xuất nguồn gốc, bao gồm cả những yêu cầu do USDA, NOAA và FDA đặt ra.

Bạn muốn tìm
hiểu thêm về Chứng nhận
RFM của Alaska?

Gia đình & Cộng đồng

Gia đình & Cộng đồng

Quản lý nghề cá

Quản lý nghề cá

Tận dụng nguồn tài nguyên

Tận dụng nguồn tài nguyên

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.