Skip to content

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm
xã hội

Bảo vệ cả hải sản và con người

Resource Utilization 20Ngành thủy sản Alaska hoạt động theo một bộ luật và quy định toàn diện nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn và công bằng cho tất cả những người tham gia.
Các quy định này là nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản Alaska, ngành tạo ra việc làm lớn thứ ba trong tiểu bang. Đối với nhiều cộng đồng nông thôn Alaska, ngành thủy sản là một trong những nguồn tạo việc làm, tiền lương và doanh thu thuế lớn nhất.

Social Responsibility 02

Người lao động ở Alaska được bảo vệ theo nhiều luật và tổ chức

Nghề cá ở Alaska hoạt động theo một danh sách rộng rãi các luật và quy định của liên bang và tiểu bang đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Tuân thủ được đảm bảo thông qua kiểm tra nghiêm ngặt và thực thi. Sử dụng các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về các thực thể này.

Ở Alaska,
an ninh lương
thực được ưu tiên
hơn công nghiệp

Hệ thống quản lý nghề cá của chúng tôi ưu tiên đánh bắt cá tự cung tự cấp, đó là hoạt động thu hoạch và sử dụng hải sản tự nhiên theo phong tục và truyền thống để làm thực phẩm và mang ý nghĩa văn hóa, một phần quan trọng của cuộc sống ở vùng nông thôn Alaska.

Chứng nhận

Chứng nhận

Gia đình & Cộng đồng

Gia đình & Cộng đồng

Quản lý nghề cá

Quản lý nghề cá

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.