Skip to content

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การปกป้องทั้งอาหารทะเลและผู้คน

Resource Utilization 20อุตสาหกรรมอาหารทะเลในอลาสก้าดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและยุติธรรมสำหรับทุกคน
กฎระเบียบเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอลาสก้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานเป็นอันดับสามในรัฐ สำหรับชุมชนในชนบทของอลาสก้าหลายแห่ง อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงาน ค่าจ้าง และรายได้จากภาษีที่มากที่สุด

Social Responsibility 02

คนงานในอลาสก้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและองค์กรต่างๆ

การประมงในอลาสก้าดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาลกลางและรัฐที่รับรองความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งมีการตรวจสอบและการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปฏิบัติตามกฎหมาย

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรเหล่านี้

ในอลาสก้า
ความมั่นคงทางอาหาร
มีความสำคัญมากกว่า
อุตสาหกรรม

ระบบการจัดการประมงของอลาสก้าให้ความสำคัญกับการทำประมงเพื่อยังชีพ ซึ่งเป็นการจับและการใช้อาหารทะเลธรรมชาติด้วยวิธีดั้งเดิมตามธรรมเนียมเพื่อบริโภคเป็นอาหาร และเพื่อคงวัฒนธรรมที่ได้มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตในชนบทของอลาสก้า

ครอบครัวและชุมชน

ครอบครัวและชุมชน

การจัดการประมง

การจัดการประมง

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE