Skip to content

ประเภทอาหารทะเลของอลาสก้า

ประเภทอาหารทะเลของอลาสก้า

คู่มือสำหรับการเลือกซื้ออาหารทะเล

คู่มือสำหรับการเลือกซื้ออาหารทะเลเปลือกแข็งจากอลาสก้า

คู่มือมีรายละเอียดในเรื่องสายพันธุ์ของอาหารทะเลเปลือกแข็ง ข้อมูลเชิงเทคนิค รายละเอียดในการทำประมง วิธีการจับ และภาพรวมของจัดการและความรับผิดชอบต่อการทำประมงแบบยั่งยืน มีทั้งหมด 24 หน้าขนาด 8.5″ x 11″ โดยสั่งได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา

คู่มือสำหรับการเลือกซื้อปลาแซลมอนจากอลาสก้า

คู่มือสำหรับการเลือกซื้อปลาแซลมอลอลาสก้าโดยเฉพาะ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์แซลมอล และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอลาสก้าแซลมอน มีทั้งหมด 22 หน้าสี หากต้องการคู่มือนี้ สั่งได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา

คู่มือสำหรับการเลือกซื้อไวท์ฟิช

คุ่มือสำหรับการเลือกซื้อปลาอลาสก้าไวท์ฟิช (Alaska Whitefish) พิมพ์ 4 สี มีทั้งหมด 22 หน้า ประกอบด้วยข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาไวท์ฟิช และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอะแลสกาไวท์ฟิช หากต้องการคู่มือนี้ สั่งได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา