Skip to content

ประเภทอาหารทะเล

คู่มือผู้ซื้ออาหารทะเล

คู่มือผู้ซื้อปูและหอยอลาสก้า

คู่มือผู้ซื้อปูและหอยอลาสก้า ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดการประมง วิธีการจับ และภาพรวมของแนวทางปฏิบัติในการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ คู่มือมีจำนวน 24 หน้า ขนาด 8.5″ x 11″ หากต้องการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์นี้โปรดไปที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา

คู่มือผู้ซื้อปลาแซลมอนอลาสก้า

คู่มือผู้ซื้อปลาแซลมอนฉบับแรกนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ซื้อปลาแซลมอนอลาสก้าโดยเฉพาะ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการปลาแซลมอนและสิ่งแวดล้อมของอลาสก้า คู่มือมีจำนวน 22 หน้า หากต้องการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์นี้โปรดไปที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา

คู่มือผู้ซื้อปลาไวท์ฟิชอลาสก้าคู่

คู่มือผู้ซื้อปลาไวท์ฟิชอลาสก้าฉบับนี้ จะมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับปลาไวท์ฟิชสายพันธุ์ต่างๆ ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการปลาไวท์ฟิชและสิ่งแวดล้อมของอลาสก้า คู่มือเป็นแบบสี่สีและมีจำนวน 22 หน้า หากต้องการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์นี้โปรดไปที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE